Khadim rizvi ko dekhna aisa hai jesay nabi ko dekhna